Inleiding

Het jaar dat voor ons ligt staat in het teken van verandering. Na de komende verkiezingen in maart 2018 breekt er een nieuwe bestuursperiode aan. Dat betekent dat de samenstelling van de gemeenteraad deels wijzigt en dat de koers voor de komende vier jaar in een nieuw coalitie-akkoord wordt vastgelegd.
Tegelijkertijd is 2018 het jaar waarin eerder gemaakte plannen werkelijkheid gaan worden. De mavo voor het RSG Lingecollege en het Integraal Kind Centrum Passewaaij en de Brede School Wadenoijen komen letterlijk van de grond. Om de economische ontwikkeling te bevorderen en plaats te kunnen bieden aan logistieke ondernemers die behoefte hebben aan grote kavels, verrijst het regionale bedrijventerrein Medel II. Om ook de bewoners in het buitengebied van een goede kwaliteit breedband te voorzien worden hiervoor in regionaal verband maatregelen getroffen.
Naast deze zichtbare projecten, zijn er minder tastbare, maar daarom niet minder belangrijke projecten die in 2018 hun beslag krijgen. In nauw overleg met betrokken partijen zijn de schuldhulpverlening en het minimabeleid aangepast. In 2018 start de uitvoering hiervan, net zoals de gemeente met alle betrokken partners doorgaat met maatregelen om de veiligheid te verhogen en interventies om kinderen in Tiel zonder taalachterstand aan hun onderwijsloopbaan te laten beginnen.
Maar Tiel is nooit af. Inspelen op ontwikkelingen blijft nodig. Na twee jaar ervaring met de decentralisaties is er zicht ontstaan op de uitgaven binnen het sociaal domein. Daarmee is duidelijk geworden dat de noden enerzijds en de financiële mogelijkheden anderzijds tot bezinning nopen. De veranderingen binnen de detailhandel en de wens om de functie van de binnenstad als de “huiskamer van Tiel” te versterken zijn redenen geweest voor ondernemers en gemeente om samen op basis van de structuurvisie Binnenstad een uitvoeringsprogramma voor langere en kortere termijn op te stellen. Ook wordt ingezet op de profilering van Tiel als “Fruitstad aan de Waal” en Tiel als Hanzestad.
Verder vraagt de klimaatverandering ons om energie te besparen en over te stappen op duurzame energie wat vergaande aanpassingen aan woningen en bedrijven nodig maakt. Samen met woningcorporaties, ondernemers en particuliere woningbezitters zal de gemeente hier de schouders onder moeten zetten.
Dat geldt ook bij het vinden van werk voor zoveel mogelijk mensen. Enerzijds zijn er werkgevers die vacatures steeds moeilijker vervuld krijgen, anderzijds is er in Tiel nog altijd een grote groep mensen die ongewild aan de zijlijn staan. De problematiek van een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan alleen door samenwerking van werkgevers, onderwijs en overheid worden opgelost.
Samenspel tussen de gemeente en anderen is en blijft noodzakelijk op vrijwel alle terreinen. De kunst is daarbij het juiste schaalniveau te vinden.De bereikbaarheid van de gemeente Tiel door het waarborgen van een goede doorstroming op de A15 is een vraagstuk dat op provinciaal en landelijk niveau moet worden opgepakt en waarvoor we een actief lobbytraject bewandelen. Het bevorderen van een gezonde leefstijl door te sporten en/of te bewegen is bij voorbeeld een thema dat juist op wijkniveau de meeste kans van slagen maakt, net zoals het beheer van een speeltuin of het schoonhouden van de buurt zaken zijn die het beste op buurtniveau besproken kunnen worden.
Met het oog op de omgevingswet gaat de gemeente Tiel in 2018 in gesprek over de leefomgeving met ontwikkelaars, inwoners en alle andere betrokkenen. De veranderende rol van de overheid is ook hierbij zichtbaar; het is niet alleen aan de gemeente om te bepalen wat van belang is, het is juist de uitdaging om als gemeente te achterhalen wat anderen van belang vinden zodat samen een omgevingsvisie wordt opgesteld. Behalve de rol van de overheid, verandert door de omgevingswet ook de rol voor bouwers en bewoners. Ook zij moeten met elkaar in gesprek om te kijken of een plan acceptabel is of kan worden. In het komende jaar gaan we daarmee oefenen in Tiel. Want alleen door te doen, komen we erachter wat werkt.
Zoals gezegd staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. De ambitie is een hogere opkomst dan vier jaar geleden, want dat betekent een bredere basis voor de lokale democratie. Maar de betrokkenheid bij de stad kan zich ook op andere manieren uiten, door initiatieven te nemen in wijk en buurt, daarbij ondersteund door de wijkregisseurs en de ambassadeurs van Trots op Tiel, door ambassadeur te zijn voor Trots op Tiel, door mee te praten in de Spiegelgroep of aan de dialoogtafels, door actief te zijn in beheer van speeltuinen of in buurtpreventieteams, door vrijwilliger te zijn in sportclubs en vele andere verenigingen en op nog veel meer manieren. De gemeente Tiel kent heel veel mooie voorbeelden van actieve betrokkenheid bij stad en samenleving.