Inleiding

Het uitgangspunt voor deze begroting is de Perspectievennota 2017 en de besluitvorming daarover in uw raadsvergadering van 28 juni 2017. De daarin door u aangenomen moties hebben we verwerkt in deze begroting.
In de Perspectievennota bleek dat het meerjarenperspectief een tekort vertoonde. We hebben van u de opdracht gekregen om u een sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aan te bieden. Dat is gelukt.
Daarnaast doen we u in deze begroting voorstellen om de tekorten binnen het Sociaal Domein op te lossen, waarmee we onder andere ruimte creëren voor de uitvoering van het beleidsplan Schuldhulpverlening.
In deze beschouwingen gaan we in op de uitgangspunten van de begroting, de in deze begroting verwerkte aanpassingen, de uitkomsten van de begroting en de voorgestelde dekkingsmaatregelen voor zowel de begroting als specifiek daarbinnen het Sociaal Domein. We sluiten af met een aantal andere onderwerpen van financiële aard en een conclusie over de huidige financiële positie.

Selecteer een onderwerp