Inleiding

De raad van de gemeente Tiel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2017;
gelet op de artikelen 189 tot en met 191 van de Gemeentewet;
besluit:
A. de Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2018, hetgeen inhoudt:
1. de bestaande exploitatielasten 2018;
2. de nieuwe exploitatielasten en investeringen voor 2018;
3. de daarvoor aangewezen dekking.
B. de Programmabegroting 2018-2021 voor de jaren 2019 t/m 2021 voor kennisgeving aan te nemen en te
gebruiken als basis voor het toekomstige beleid.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2017,
de griffier, de voorzitter,