Programma Totaal

Wat willen we

Samen met onze inwoners willen we bereiken dat Tiel een aantrekkelijke woon-, winkel- en werkstad is, waar burgers zich prettig en veilig voelen.

Veiligheid is een breed en subjectief begrip. Het heeft niet alleen te maken met criminaliteit of vandalisme, maar bijvoorbeeld ook met veiligheid van bouwwerken, verkeersveiligheid, rampen, brand of diverse vormen van milieuverontreiniging. Dit komt tot uitdrukking in de brede scope van het integraal veiligheidsbeleid. Najaar 2014 is het Meerjaren programma veiligheid (MJP 2015-2018) vastgesteld. Door de Raad zijn toen de volgende prioriteiten aangegeven: High Impact Crimes (met focus op woninginbraken), overlastgevende jeugdgroepen en overlast en geweld op straat. Voor 2015 en 2016 is daaraan toegevoegd polarisatie en radicalisering. In 2017 zijn naast HIC, aanpak overlastgevende jeugdgroepen en overlast en geweld op straat als prioriteiten benoemd: overlast m.b.t. arbeidsmigranten en bovenlokale aanpak criminele groepen (fluïde netwerken). Najaar 2017 wordt bepaald (in het uitvoeringsplan veiligheid 2018) of dit wordt gecontinueerd of dat er een nieuwe prioriteit wordt vastgesteld.
Ook in 2017 (medio 2017) zien we een verdere daling van de meeste criminaliteitscijfers. Alleen m.b.t. diefstal van motorvoertuigen en bromfietsen en het aantal straatroven zien we een toename in 2017.
We gaan verder op de ingeslagen weg om de veiligheid in Tiel te vergroten, onder meer door woninginbraken blijvend tegen te gaan en de aanpak van de criminele groep voort te zetten en geweld en overlast op straat te verminderen. Hiertoe zijn in 2017 onder andere een aantal camera's voor langere duur geplaatst in het Centrum en in winkelcentrum Rauwenhof.
Overlast en problematiek m.b.t. arbeidsmigranten wordt projectmatig aangepakt en daar gaan we ook in 2018 mee door.
Teveel bewoners in Tiel voelen zich soms niet helemaal veilig in de eigen wijk of het dorp waarin zij wonen. Veiligheid vraagt voortdurende aandacht van de overheid, maar ook van de inwoners zelf. Door oplettendheid van burgers en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid wordt de veiligheid vergroot. Buurtpreventie, het gebruik en stimuleren van Whatsapp groepen en andere inzet en betrokkenheid van inwoners blijft een belangrijk uitgangspunt. We zien dat het aantal buurtpreventieprojecten de laatste jaren sterk is gestegen (inmiddels 28 in totaal) en dat is een goede ontwikkeling.
Preventie
We monitoren de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid voortdurend en spelen alert in op ontwikkelingen. Het voorkomen van overlast en criminaliteit is een belangrijk uitgangspunt. Om het aantal inbraken te verminderen wordt ingezet op een verhoging van het aantal woningen dat voldoet aan de eisen van het politie keurmerk veilig wonen. We gaan hierover het gesprek aan met de woningcorporaties om het aantal veilige huurwoningen te verhogen.
Handhaving is een belangrijk aspect maar ook het voorkomen van ongewenst gedrag is een belangrijke prioriteit. Daarom gaan we door met het project Zohra, waarin jongeren, op weg geholpen worden naar een baan of opleiding en, indien van toepassing, uit de criminaliteit te blijven. Binnen de gemeentebegroting wordt gezocht naar structurele bekostiging hiervan (uitvoering motie Perspectievennota) of kan de Raad besluiten hiervoor extra geld ter beschikking te stellen (begrotingsbespreking najaar 2017)
Afstemming met onze partners, zoals de politie en de Avri, is hierbij belangrijk. Veiligheid is meer dan alleen 'blauw op straat', ook een plezierige woonomgeving draagt bij aan een veilige woonomgeving. Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving, verzorgd groen en goede bestrating zijn bovendien het visitekaartje van de stad.
Duurzaamheid
De gemeente vindt het haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de energietransitie en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit kan door energie te besparen en over te stappen op duurzame energie. Voor beide sporen zoekt de gemeente nadrukkelijk de samenwerking op van bedrijfsleven, organisaties en particulieren. Hun bijdrage is noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in het Klimaatbeleidsplan. Daar waar mogelijk, geeft de gemeente invulling aan haar voorbeeldfunctie.
In 2017 is regionaal besloten om een ander systeem van afvalinzameling toe te gaan passen, namelijk "omgekeerd inzamelen". Doel hiervan is een betere afvalscheiding en hergebruik van afvalstoffen (streven is daling van 140 naar 75 kg/inwoner per jaar). Dit systeem is op 1 januari 2019 operationeel. In 2018 zullen de voorbereidende werkzaamheden, zoals plaatsbepaling en fysieke aanleg van ondergrondse restafvalcontainers, plaatsvinden.

Speerpunten

Verbonden Partijen

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

RekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
Lasten6.3455.5295.6805.6125.6285.603
Baten7089711.0071.0071.0071.007
Resultaat voor bestemming5.6374.5594.6734.6054.6214.596
Mutaties reserves
Toevoegingen1821100
Onttrekkingen28252423230
Resultaat na bestemming5.6264.5364.6504.5834.5984.596

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
700000
0.10Mutaties reserves1821100
1.1Crisisbeheersing en brandweer2.3092.3152.3962.4022.4082.414
1.2Openbare orde en veiligheid1.5741.4091.3611.3061.3161.308
7.3Afval0026262626
7.4Milieubeheer1.4791.1841.1591.1581.1571.134
8.3Wonen en bouwen976621738721721721
Totaal lasten6.3635.5315.6815.6135.6285.603
700000
0.10Mutaties reserves28252423230
1.1Crisisbeheersing en brandweer000000
1.2Openbare orde en veiligheid331404408408408408
7.3Afval000000
7.4Milieubeheer2066666
8.3Wonen en bouwen351560592592592592
Totaal baten7369951.0311.0301.0301.007
Totaal taakvelden5.6264.5364.6504.5834.5984.596

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 114 wordt als volgt verklaard.

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere doorbelasting personeel door indexering

N

72

Hogere bijdrage Veiligheidsregio door indexering

N

75

Hogere bijdrage ODR door indexering

N

22

Incidenteel budget in 2017 voor Omgevingswet

V

15

Incidentele kosten in 2017 voor plaatsen camera's

V

24

Project Zohra

N

32

Voorbereiding omgevingswet

N

15

Korting materiële budgetten

V

27

Bezuiniging klimaatbeleid

V

11

Verhoging bouwleges 5%

V

27

Totaal

N

114

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

jaarlasten 2021

Opslag camerabeelden

9

9

9

9

Voortzetting Zohra

32

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve Stichting Duurzaam Rivierenland

68.000

1.000

24.000

45.000

Revolverend energie investeringsreserve

300.000

300.000

Reserve klimaatbeleid

109.000

109.000