Programma Totaal

Wat willen we

Wij willen de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners, van jong tot oud, en hun sociale omgeving vergroten en zonodig faciliteren. Inwoners kunnen gebruik maken van vrij toegankelijke laagdrempelige voorzieningen en (cliënt)ondersteuning. Waar nodig zorgt de gemeente met haar maatschappelijke partners voor een vangnet voor de kwetsbare inwoners die er niet in slagen om de ondersteuning en/of zorg in de eigen sociale omgeving te vinden en/of te organiseren.
We gaan in 2018 verder met het uitvoeren van het beleidsplan Wmo en Jeugd 2017 - 2020. Hierin zijn vier maatschappelijke effecten benoemd waar prioriteit aan gegeven wordt. Deze zijn:
1. Langer zelfstandig (thuis) wonen
2. Gezond en veilig opgroeien en leven
3. Sluitende en passende ketens van zorg
4. Werk als beste medicijn
Ook wordt vormgegeven aan de nieuwe uitgangspunten van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.
Aanpak analyse tekorten jaarrekening 2016 sociaal domein
We willen binnen de financiële kaders blijven bij de uitvoering van met name de Wmo en Jeugdwet. Gezien het beroep dat wordt gedaan op zorg en ondersteuning zal dit geen gemakkelijke opgave zijn. We willen beheersmaatregelen toepassen die het mogelijk maken om binnen de financiële kaders te blijven.

Krachtige inwoners die door arbeid participeren in de samenleving

Voor een goed economisch klimaat is het van belang dat de beschikbare werkgelegenheid aansluit bij de werkzoekende beroepsbevolking. De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze. Daardoor zijn bedrijven bereid te investeren in de gemeente en ontstaan er voldoende en passende arbeidsplaatsen.
Toch staan in Tiel te veel mensen door werkloosheid ongewild aan de kant. Terwijl betaalde arbeid de kans biedt om in het eigen levensonderhoud te voorzien en een zinvolle manier is om volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Ook gelet op de demografische bevolkingsontwikkeling, vergrijzing, is verhoging van de arbeidsmarktparticipatie noodzakelijk.
De problematiek van een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is niet zo maar op te lossen. Voor dit vraagstuk moeten ook oplossingen worden gezocht op langere termijn.
Op kortere termijn stimuleren wij de komst van werkgelegenheid voor dit deel van de beroepsbevolking. De Logistieke Hotspot Rivierenland en Medel bieden hiervoor kansen. Verder zien wij mogelijkheden in het structureel toepassen van social return en een doorontwikkeling naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (d.m.v. PSO certificering). Ook als gemeente zelf willen wij PSO gecertificeerd worden (Prestatieladder Sociaal Ondernemen).
Er zijn veel mensen laag opgeleid in Tiel. Daaronder zijn ook veel jongeren. Dit vraagt specifieke aandacht. Het begeleiden van werkzoekende mensen naar de arbeidsmarkt vraagt om maatwerk met behulp van een passend aanbod van scholing en/of werkervaring. Tiel pakt dit aan vanuit een regionaal perspectief in samenwerking met andere regiogemeenten, Werkzaak en andere organisaties.
Mensen, die (nog) niet of niet meer aan het werk kunnen, mogen niet worden uitgesloten van gemeentelijke ondersteuning. Wanneer zij buiten hun schuld in de problemen zijn of (dreigen te) komen, kunnen zij indien nodig rekenen op een rechtvaardig participatie-, minima- en Wmo-beleid.
Welzijn Next Level wordt in 2018 verder geïmplementeerd. We willen in gezamenlijkheid met onze partners in welzijnswerk toewerken naar een integrale ondersteuning van onze inwoners. Daarbij wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van de inwoners die een ondersteuningsvraag hebben. Volwaardig meedoen is het uitgangspunt is. De ondersteuning vindt zo dichtbij als mogelijk plaats en er wordt meer uitgegaan van de eigen kracht én samenkracht van inwoners.

Speerpunten

Verbonden Partijen

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

RekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
Lasten64.29162.28760.57561.25761.44761.141
Baten22.68222.78720.02720.25420.25819.834
Resultaat voor bestemming41.60839.50040.54841.00341.19041.306
Mutaties reserves
Toevoegingen000000
Onttrekkingen1.48100000
Resultaat na bestemming40.12739.50040.54841.00341.19041.306

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
0.10Mutaties reserves000000
6.1Samenkracht en burgerparticipatie4.0032.8242.82616.62216.66816.710
6.2Wijkteams1.9402.1612.022915915915
6.3Inkomensregelingen26.26427.75225.31125.42025.38924.785
6.4Begeleide participatie9.1489.0458.5668.6218.7028.785
6.5Arbeidsparticipatie2.4662.5472.4322.7842.8533.024
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)5.9525.7266.9693.3733.3993.399
6.71Maatwerkdienstverlening 18+1.7752.1221.9551.2251.2251.225
6.72Maatwerkdienstverlening 18-9.3566.2428.171292929
6.81Geëscaleerde zorg 18+216283221221221221
6.82Geëscaleerde zorg 18-1.4982.058342327327327
7.1Volksgezondheid1.6721.5251.7581.7191.7191.719
8.3Wonen en bouwen000000
Totaal lasten64.29162.28760.57561.25761.44761.141
0.10Mutaties reserves1.48100000
6.1Samenkracht en burgerparticipatie1.219444351351351351
6.2Wijkteams6513131313
6.3Inkomensregelingen17.68221.17318.84019.06619.07018.647
6.4Begeleide participatie2.28900000
6.5Arbeidsparticipatie2964100000
6.6Maatwerkvoorzieningen (WMO)1044444
6.71Maatwerkdienstverlening 18+762719788788788788
6.72Maatwerkdienstverlening 18-36600000
6.81Geëscaleerde zorg 18+313132323232
6.82Geëscaleerde zorg 18-2000000
7.1Volksgezondheid100000
8.3Wonen en bouwen000000
Totaal baten24.16422.78720.02720.25420.25819.834
Totaal taakvelden40.12739.50040.54841.00341.19041.306

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 1.048 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hoger beschikbaar budget voor uitvoering Wmo 2015 en jeugdwet door bijstelling van de integratie-uitkering sociaal domein. Hogere rijksbijdrage is opgenomen op het programma algemene dekkingsmiddelen.

N

758

Hogere uitgaven gebruik regiotaxi "Versis"

N

163

Hogere kosten reïntegratie, enerzijds door hogere doorbetaling aan de GR Werkzaak, anderzijds door toename rijksbudget.

N

732

Lagere bijdrage in Wsw-tekort (uitvoering vindt plaats door Werkzaak). Wsw-tekort daalt door enerzijds hogere rijksbijdrage en anderzijds door dalende loonkosten Wsw

V

459

Hogere kosten hulpmiddelen Wmo door prijsaanpassingen na aanbesteding in 2017

N

157

In 2017 eenmalige kosten voor RW-POA

V

326

Nieuw budget uitvoering schuldhulpverlening

N

300

Stelpost nog te bezuinigen binnen programma ter dekking hogere lasten schuldhulpverlening

V

300

Uitbreiding capaciteit wijkregisseurs

N

47

Overige verschillen

V

24

Totaal

N

1.048

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

jaarlasten 2021

Uitvoering schuldhulpverlening

300.000

275.000

217.000

217.000

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve sociaal domein *

1.204.242

1.204.242

* Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele tekorten in 2017 die worden gedekt uit deze reserve.