Programma Totaal

Wat willen we

A. Een vitale en aantrekkelijke centrumstad voor inwoners en bezoekers uit de regio.

Tiel wil een aantrekkelijke stad zijn met goede basisvoorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor alle inwoners.
De binnenstad van Tiel is in belangrijke mate het visitekaartje van de stad. Goede culturele voorzieningen, aandacht voor de rijke cultuurhistorie en een afwissende programmering op het gebied van cultuur en evenementen dragen allen bij aan de beleving van de stad.
Met de Westluidense Poort als cultuurpoort zetten we hier actief op in.
Sportvoorzieningen
In Tiel is een aantrekkelijk sportklimaat, waar jong en oud, mensen met of zonder beperkingen met plezier kunnen sporten. Jaarlijks vinden verschillende sportieve evenementen plaats op amateur- en topniveau. Deze evenementen stimuleren zowel de sportdeelname als de ambitie om topprestaties neer te zetten. De sportvoorzieningen in Tiel sluiten aan bij de behoefte van haar inwoners en dragen bij aan een actieve en vitale leefstijl. Een zwembad met betaalbare zwemlessen is een basisvoorziening in een centrumstad als Tiel. De sportvoorzieningen zijn veilig en toegankelijk voor iedereen. Op school en in de buurt worden kinderen gestimuleerd om te bewegen door het diverse aanbod dat hen - in samenwerking met de Tielse sportverenigingen- wordt aangeboden.
Culturele voorzieningen
Tiel heeft een centrumfunctie op het gebied van cultuur. Het cultuurkwartier bij de Westluidense Poort is dé plek voor kunst, cultuur, informatie, educatie, ontmoeting en ontspanning voor jong en oud. Hiertoe biedt het nieuwe cultuurbedrijf met ingang van 2018 een breed en kwalitatief goed aanbod op het gebied van voorstellingen en concerten, cultuureducatie, beeldende kunst en film voor inwoners uit Tiel en omringende gemeenten. Het cultuurbedrijf biedt in Zinder bovendien oefenruimten aan amateur-kunstenaars en podia (in Zinder én Agnietenhof) voor optredens. Ook toeristen kunnen in Zinder terecht voor informatie over stad en streek. Zinder is ruim 80 uur per week geopend.
In Zinder is de bibliotheek iedere dag geopend voor het raadplegen of lenen van media, ontmoeting. Op de drukkere uren zijn gedurende 36 uur per bibliotheekmedewerkers beschikbaar voor informatie en ondersteuning. Ook zijn er regelmatig activiteiten en workshops die door de bibliotheek worden georganiseerd. Veelal op het gebied van mediavaardigheden, taalontwikkeling en literatuur.
De ondergrondse parkeergarage WLP zorgt voor een goede bereikbaarheid van deze voorzieningen en de stad.

Het Flipje en Streekmuseum en het Regionaal archief conserveren, beheren en ontsluiten de rijke geschiedenis van stad en streek.
In het cultuur- en erfgoedpact Rivierenland werken gemeenten, (culturele) instellingen en provincie samen aan culturele evenementen en projecten op het gebied van cultuur en erfgoed. De culturele voorzieningen hebben ook een belangrijke functie in het onderwijs. Denk hierbij aan de doorlopende leerlijnen in het primair onderwijs op het gebied van muziek ('Muziek in de Klas'), dans ('Ik dans'), erfgoed ('Reizen in de tijd'), schoolvoorstellingen en de producten en diensten van bibliotheek Rivierenland op het terrein van leesbevordering en mediawijsheid.
Het Flipje en Streekmuseum gaat extra aandacht schenken aan de bijzondere archeologische opgravingsresultaten van Medel.

Evenementen
Tiel kent een breed aanbod aan evenementen. Dit zijn bijvoorbeeld grote evenementen zoals Appelpop, Fruitcorso en de Profronde. Maar ook sporttoernooien, kermissen en lokale (muzikale) evenementen. Wij steunen evenementen die een positief gevolg hebben op de beleving van de stad. Dit doen we door geld te geven (sponsoring en subsidie). Ook willen we:

  • klantvriendelijk zijn;
  • een goede keuze maken in wat het beste is voor alle betrokkenen; en
  • veilige evenementen.

Dit doen we door duidelijke regels en gebruik van vergunningen.

Speelplekken
De kosten voor het beheer en onderhoud van speelplekken willen we omlaag brengen. De bezuinigingsopgave die is opgenomen in de begroting willen we realiseren. In de commissie Samenleving van 4 oktober 2017 ligt een voorstel voor om een stichting op te richten waaraan de speelplekken kunnen worden overgedragen.

B. Krachtige burgers die bereid zijn zich in te zetten voor anderen en hun omgeving

Tiel heeft een sterk verenigingsleven, waarbinnen veel Tielenaren actief zijn. Door een gezonde leefstijl en cultuurparticipatie te stimuleren, investeert de Gemeente Tiel ook in krachtige en maatschappelijk actieve burgers. Sport- en culturele verenigingen zijn betrokken bij de stad en dragen, waar nodig met ondersteuning van de Gemeente Tiel, bij aan het versterken van een aantrekkelijk leefklimaat.

Speerpunten

Verbonden Partijen

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

RekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
Lasten11.45110.17010.40910.36610.32710.347
Baten3.6563.1703.0523.0513.0513.051
Resultaat voor bestemming7.7957.0007.3587.3157.2767.295
Mutaties reserves
Toevoegingen678257851850849847
Onttrekkingen916465257276273269
Resultaat na bestemming7.5576.7927.9527.8897.8527.873

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
0.10Mutaties reserves678257851850849847
5.1Sportbeleid en activering845775763763763763
5.2Sportaccommodaties2.0951.5891.0391.0311.002974
5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie6.0115.5326.6166.6276.6186.665
5.4Musea957880809805805804
5.6Media830872651613613613
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie714521531528528528
Totaal lasten12.12810.42711.26011.21711.17611.194
0.10Mutaties reserves916465257276273269
5.1Sportbeleid en activering0130000
5.2Sportaccommodaties353355365365365365
5.3Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie3.1192.6902.5742.5742.5742.574
5.4Musea586666666666
5.6Media161616161616
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie1103030303030
Totaal baten4.5723.6353.3083.3273.3243.321
Totaal taakvelden7.5576.7927.9527.8897.8527.873

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 1.160 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere kapitaallasten door gereedkomen nieuwe investeringen in buitensportaccommodaties (o.a. renovatie hockeyveld, kunstgrasveld Wadenoyen en wielerpark).

N

121

Hogere lasten door bouw en ingebruikname cultuurcluster Westluidense Poort en oprichting Zinder. Tegenover deze hogere lasten is er een voordeel op programma 5 door inzet reserve grondexploitatie (€ 152.000) en vrijval van een stelpost op onderdeel algemene dekkingsmiddelen (€ 112.000).

N

1.112

Korting Agnietenhof

V

33

Overige verschillen

V

40

Totaal

N

1.160

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

jaarlasten 2021

Groot onderhoud sportpark Drumpt

76

4

4

4

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve collectie museum

38.116

5.040

43.156

Reserve onderhoud museum

73.233

19.195

92.428

Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof

935.279

14.256

135.966

55.589

1.029.912

Reserve verbouwing Agnietenhof

1.102.328

16.535

51.622

1.067.241

Reserve onderhoud Agnietenhof

373.532

43.183

18.524

398.191

Algemene reserve Agnietenhof

112.034

112.034

Reserve subsidie amateurkunst

31.731

31.731

Reserve kapitaallasten buitensport

1.132.561

16.973

93.704

1.054.830

Reserve onderhoud binnesportaccommodaties

490.079

506.738

996.817

Reserve evenementenfonds

11.052

11.052

Reserve onderhoud Cultuurcluster Westluidense Poort (inclusief restant onderhoud bibliotheek en plantage

94.850

54.375

149.225

Reserve vervanging inrichting Zinder

0

39.000

37.080

1.920