Programma Totaal

Wat willen we

We werken aan een vlotte en veilige bereikbaarheid van Tiel; per auto, fiets en openbaar vervoer. We zorgen voor voldoende en hoogwaardige parkeergelegenheid in en rond de binnenstad, in woonwijken, bij voorzieningen en op de bedrijventerreinen. We hebben daarbij aandacht voor de leefbaarheid in de wijken en de dorpen en de recreatieve en toeristische waarden van de stad en haar omgeving.
Bijzondere aandacht gaat uit naar hen die niet beschikken over eigen vervoer. Regio Rivierenland zorgt voor de voorzieningen om deze inwoners geschikte (basis)mobiliteit te bieden.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de realisatie van de gebiedsopgaven en aan de aantrekkelijkheid van Tiel als centrumstad voor sociale en maatschappelijke voorzieningen, detailhandel en bedrijvigheid in Rivierenland en voor onze eigen inwoners.

Speerpunten

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

RekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
Lasten2.3902.4693.2103.2083.1683.159
Baten2.0392.4792.6322.6862.7892.789
Resultaat voor bestemming350-10578522379370
Mutaties reserves
Toevoegingen8997441.1501.2031.3071.307
Onttrekkingen1762821.0231.0561.0191.015
Resultaat na bestemming1.073451705670668662

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
0.10Mutaties reserves8997441.1501.2031.3071.307
0.63Parkeerbelasting000000
2.1Verkeer en vervoer685590671668666665
2.2Parkeren1.2751.4912.2292.2622.2242.221
2.5Openbaar vervoer430388310278278274
Totaal lasten3.2893.2124.3614.4114.4764.466
0.10Mutaties reserves1762821.0231.0561.0191.015
0.63Parkeerbelasting1.1171.8091.9532.0062.1102.110
2.1Verkeer en vervoer4099999
2.2Parkeren630386393393393393
2.5Openbaar vervoer252275278278278278
Totaal baten2.2152.7613.6563.7423.8083.804
Totaal taakvelden1.073451705670668662

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 254 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Eenmalige projecten 2017 (o.a technische inrichting WLP)

V

113

Hogere exploitatielasten WLP

N

10

Hogere drukwerkkosten o.a door uitgifte meer parkeervergunningen

N

19

Eenmalig project fietsenstalling bij bushalte

V

20

Reparatie Pomona in 2017

V

28

Hogere parkeeropbrengsten

V

142

Lagere doorbelasting salarislasten

V

21

Hogere kap lasten (o.a door WLP)

N

889

Lagere storting in reserve

V

334

Diversen

V

6

Totaal

N

254

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

jaarlasten 2021

Vervanging kademuur Veerweg

25

2

2

2

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Parkeren

4.960.893

49.609

1.150.258

1.023.329

5.137.431