Programma Totaal

Wat willen we

In Tiel moet tenminste 70% van de burgers tevreden zijn over het onderhoud van de openbare ruimte
Om het aanzien van de stad, het gevoel van veiligheid en het woongenot te verhogen, is het nodig de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op niveau te houden of te brengen. Onze aandacht blijft uitgaan naar het beheersen van zwerfafval, onkruid, hondenpoep en graffiti. Dit geldt ook voor onze civiele kunstwerken, de openbare verlichting en het groen. Het is vooral belangrijk dat de wegen in Tiel goed onderhouden zijn. Bij onderhoud en vervanging van openbare verlichting wordt zo veel mogelijk overgestapt op LED verlichting.
De openbare ruimte (parken, pleinen, straten en groen) is van iedereen, maar wordt vooral door de overheid beheerd. Wij willen echter vaker een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners in het gebruiken en het beheren van de openbare ruimte. Wij verwachten van hen dat zij geen zaken vernielen of vervuilen en mee willen gaan werken aan het onderhoud. Daar waar mogelijk ondersteunen we kleinschalige en praktische initiatieven op buurt/wijk of dorpsniveau.
Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving is het visitekaartje van de stad. Inwoners helpen hier zelf aan mee. De aantrekkingskracht en uitstraling van de binnenstad gaan we samen met Hart van Tiel versterken waarbij aandacht is voor lelijke plekken.
De gemeentelijke begraafplaatsen zien er verzorgd uit. De dienstverlening bij uitvaarten is goed geregeld. Doorontwikkeling van de actieve begraafplaatsen tot gedenkparken met een kostendekkende exploitatie is een belangrijk uitgangspunt. Op begraafplaatsen met een monumentale status heeft het behoud van het culturele erfgoed bijzondere aandacht, waarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers. Op de kleine begraafplaatsen zijn inwoners actief betrokken bij het onderhoud van de begraafplaats.
De gemeente beheert ook minder zichtbare zaken zoals het rioolstelsel en watervoorzieningen. De gemeente voldoet aan de nieuwste wettelijke eisen en inzichten in de afval-, regen- en grondwaterzorg tegen redelijke kosten voor de inwoners van Tiel. We werken niet alleen samen met het Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en het Rijk maar ook met de tien gemeenten plus waterschap in het Netwerk Waterketen regio Rivierenland.

Speerpunten

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

RekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
Lasten11.3057.9577.9368.5738.3958.391
Baten5.2034.1614.4994.4994.4994.499
Resultaat voor bestemming6.1023.7973.4374.0743.8953.892
Mutaties reserves
Toevoegingen28200000
Onttrekkingen1.95100000
Resultaat na bestemming4.4323.7973.4374.0743.8953.892

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
0.10Mutaties reserves28200000
2.1Verkeer en vervoer6.0953.4073.1273.6883.6863.683
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie2.2732.0402.0982.2052.0292.027
7.2Riolering2.4512.1602.3492.3182.3182.318
7.3Afval7700000
7.5Begraafplaatsen en crematoria409351363363363362
Totaal lasten11.5877.9577.9368.5738.3958.391
0.10Mutaties reserves1.95100000
2.1Verkeer en vervoer1.123187189189189189
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie168155155155155155
7.2Riolering3.6613.5933.9283.9283.9283.928
7.3Afval000000
7.5Begraafplaatsen en crematoria252225228228228228
Totaal baten7.1554.1614.4994.4994.4994.499
Totaal taakvelden4.4323.7973.4374.0743.8953.892

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 360 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Lagere doorbelasting salarislasten

V

32

Lagere kapitaallasten (door o.a lagere rente)

V

86

Hogere doorbelasting salaris naar projecten

N

14

Hogere storting in voorziening riolering

N

267

Hogere opbrengst rioolrechten

V

334

Minder onderhoud wegen (budget is voorgaande jaren gebruikt voor achterstallig onderhoud)

V

238

Eenmalig project

N

9

Hogere kosten IBOR (geen gif meer bij onkruidbestrijding plantsoenen

N

54

UItvoering door IBOR lager

V

47

Overige verschillen (o.a prijsmutaties)

N

32

Totaal

V

360

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

jaarlasten 2021

Vervanging vlonder Hoogeindsestraat door plantvak

50

4

4

4

Vervanging onderdelen brandblusinstallatie Medel

7

Consequenties wettelijk verbod op gebruik van gif in plantsoenen

44

44

44

44

Wijkregisseurs

47

47

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve onderhoud groen

112.270

112.270

Reserve financiële herplantplicht bomen

24.200

24.200

Reserve Vogelbuurt

208.922

208.922

Reserve civiele kunstwerken

182.647

182.647

Reserve begraafplaats Ter Navolging

10.800

10.800