Programma Totaal

Wat willen we

Elke Tielse inwoner heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen

De gemeente Tiel ziet het onderwijsbeleid als instrument die kinderen, jongeren en volwassenen helpt om zich competenties te verwerven die hen in staat stellen om actief te gaan deelnemen aan onze samenleving.

Het lokale onderwijsbeleid is veelomvattend en omhelst veel deelterreinen die bijdragen aan onze ambitie. Ook zijn er vele partners bij betrokken om de ambitie te realiseren. De Lokaal Educatieve Agenda is het platform waar bestuurlijk afspraken op lokaal niveau vorm krijgen.
Goed voorbereid aan de start
Tiel wil dat elk kind een schoolloopbaan succesvol doorloopt, passend bij zijn of haar capaciteiten. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen met een mogelijke (taal)achterstand. Hiervoor zetten wij - samen met partijen uit het veld- het onderwijsachterstandenbeleid in en voor de jongste kinderen Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). VVE heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk op te sporen en zo mogelijk te voorkomen.
En niemand hoeft uit te vallen
Een aantal jongeren zijn niet in staat hun startkwalificatie te halen. Deze groep ondersteunen we om op een andere manier een stabiele plaats in de samenleving en/of op de arbeidsmarkt te verwerven. Kinderen en jongeren hebben immers recht op onderwijs dat aansluit op hun situatie -passend onderwijs- in een veilige, evenwichtige omgeving waar de ontwikkeling gestimuleerd wordt. De leerplicht/kwalificatieplicht en RMC-wetgeving, de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten, onderwijshuisvesting, maar ook leerlingenvervoer draagt hieraan bij. Tevens hebben we aandacht voor de inwoners die laaggeletterd/ analfabeet zijn. Bij het realiseren van deze ondersteuning wordt aangesloten bij het sociaal domein.
Cultuureducatie
Cultuur- en erfgoededucatie leveren een bijdrage aan de maatschappelijke deelname van kinderen, jongeren en volwassenen. Zij krijgen door dit aanbod een kans zich te ontwikkelen op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater en leerlingen actief in aanraking te brengen met de cultuurhistorie en bewonersgeschiedenis van onze streek. In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) verzorgt. De Plantage lang lopende leerlijnen op het gebied van muziek en dans.
Bibliotheek Rivierenland levert door samenwerking met het onderwijs en de gemeente een bijdrage aan leesbevordering en mediawijsheid.
Dit komt mede door de inzet van lees- en mediacoaches en schoolbibliotheken (met wisselcollecties) op alle basisscholen (project dBos; de bibliotheek op school).
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Ook heeft Tiel zich als partner aangesloten bij de visie op de regionale arbeidsmarkt. In de visie is specifiek aandacht voor de aansluiting van beroepsopleidingen in Rivierenland op de arbeidsmarkt. Tiel is hiermee een van de partijen die samen de verantwoordelijkheid draagt om het onderwijs in de regio Rivierenland toekomstbestendig vorm te geven. En wel op zodanige wijze dat nu, maar ook in toekomst, voldaan wordt aan de veranderende vraag naar arbeid.
Toekomstbestendig onderwijs
Met het oog op de leerlingendaling en daarmee de toenemende leegstand van de onderwijshuisvesting, legt Tiel de komende periode het accent op hoe zij in de toekomst omgaat met deze leegstand. Daarvoor wordt gezamenlijk met de onderwijsorganisaties een voorzieningenplan opgesteld. Voorwaarde voor het opstellen van zo'n plan is een gezamenlijke gedragen visie van de onderwijsbesturen (en hun directies) op de positionering van de diverse basisscholen in de Tielse wijken en dorpen. Naar verwachting starten we begin 2018 met het overleg over dit voorzieningenplan dat vraag en aanbod beter met elkaar in evenwicht moet brengen.

Speerpunten

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

RekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
Lasten8.8197.8578.8567.2167.3417.606
Baten2.9112.9624.1802.8802.8802.880
Resultaat voor bestemming5.9084.8954.6774.3364.4614.726
Mutaties reserves
Toevoegingen1741249811.012833504
Onttrekkingen5027336464432
Resultaat na bestemming6.0334.7455.6225.3025.2505.198

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
0.10Mutaties reserves1741249811.012833504
4.1Openbaar basisonderwijs037777
4.2Onderwijshuisvesting4.5123.4574.5182.8973.0223.287
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken4.1964.2754.1594.1384.1394.139
6.1Samenkracht en burgerparticipatie111122173173173173
Totaal lasten8.9947.9809.8388.2288.1748.110
0.10Mutaties reserves5027336464432
4.1Openbaar basisonderwijs000000
4.2Onderwijshuisvesting2201641.445145145145
4.3Onderwijsbeleid en leerlingzaken2.6722.7802.7162.7162.7162.716
6.1Samenkracht en burgerparticipatie191919191919
Totaal baten2.9613.2364.2162.9262.9242.912
Totaal taakvelden6.0334.7455.6225.3025.2505.198

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 877 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Lagere bijdrage schoolbesturen door samenvoeging Rotonda West en Adamshof

V

25

Verwacht boekverlies bij buitengebruikstelling schoolwoningen en tijdelijke gymzaal Passewaaij, wordt gerealiseerd na ingebruikname IKC. Dekking vindt plaats door inzet van hiervoor gevormde reserves (via programma algemene dekkingsmiddelen)

N

340

In 2017 incidentele lasten voor uitvoering werkzaamheden aan nieuwe locatie voor Rotonda West en Adamshof

V

36

Lagere kapitaallasten grotendeels veroorzaakt door verlaging van rekenrente van 2% naar 1,5%

V

216

Budget (ver)nieuwbouw Lingecollege, kosten zijn vanaf jaar 2018 opgenomen in de begroting

N

875

Korting materiële budgetten

V

35

Overige verschillen

V

27

Totaal

N

877

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

jaarlasten 2021

Ver(nieubouw) Lingecollege

17.108.000

875.000

875.000

875.000

875.000

Investering is geïndexeerd met 2% naar prijspeil 2018, daarnaast is rekenrente tijdens bouw aangepast naar 1,5%. De dekking van de kapitaallasten kan blijven plaatsvinden binnen beschikbaar gestelde jaarlast van € 875.000.In investeringsbedrag is de bijdrage van het Lingecollege ad € 1,0 mln verrekend.

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve verrijkingsmaatregelen

87.202

21.576

65.626

Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath

301.073

4.516

14.888

290.702

Bestemmingsreserve Brede school Kokkenhof

495.516

495.516

Reserve onderhoud wisselscholen

657.412

102.527

759.939

Reserve (ver)nieuwbouw Lingecollege

874.341

874.341