Programma Totaal

Wat willen we

De inwoners van Tiel staan in ons handelen centraal
Inwoners van Tiel hebben op vele manieren direct of indirect met de gemeente te maken. Wie een paspoort of rijbewijs nodig heeft, rekent op een goede dienstverlening. Maar de gemeente houdt zich met veel meer zaken bezig. Deels zijn dit zaken die rechtstreeks van belang zijn op het dagelijks leven van de inwoners, zoals inrichting van de leefomgeving of het aanbod van voorzieningen. Het draait dan niet om dienstverlening, maar om zorgvuldige besluitvorming. Inbreng aan de voorkant en uitleg over de afloop horen daarbij.
Voor veel onderwerpen kan niet alleen de gemeente de oplossing realiseren; er is steeds meer samenwerking nodig met anderen, zoals inwoners, buurgemeenten/verbonden partijen of partners uit het onderwijs of het bedrijfsleven. Dat maakt het besturen van een stad niet eenvoudiger. De lokale democratie maakt spannende tijden door, waarin het samen zoeken is naar hoe te opereren in een veranderend speelveld. Hierover met elkaar in gesprek zijn en blijven is van belang om elkaar te begrijpen.
Goede dienstverlening


Met het programmaplan Expeditie Dienstverlening werkt de gemeente Tiel aan een professionele, meer integrale en moderne dienstverlening richting inwoners. Concrete doelen: meer service, minder wachttijden, een betere bereikbaarheid, een integrale aanpak, minder doorverwijzingen en een betere communicatie. Producten worden meer vanuit de vraag van de klant geordend en aangeboden. Er komt een duidelijke scheiding tussen de front- en backoffice. Betere communicatie houdt in dit programma in: de inzet van sociale media en praten & schrijven in begrijpelijke taal. Medewerkers worden getraind in begrijpelijk schrijven. We gaan standaard formulieren en brieven doorlichten en waar nodig aanpassen.

Steeds meer producten en diensten zullen digitaal via de website worden aangeboden. Dit sluit nauw aan bij het streven van het kabinet dat bedrijven en inwoners uiterlijk in 2018 hun overheidszaken, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen. Hierbij geldt dat we oog houden voor die bewoners die minder bekend/ervaren zijn op de digitale snelweg. Aanvragen kan dus digitaal, maar fysiek aan het loket, telefonisch of schriftelijk blijft ook mogelijk.
Besluitvormingsproces verandert
De tijd dat de gemeente als enige de aangewezene was om een probleem te onderzoeken en met een juiste oplossing te komen, is voorbij. Inwoners en/of andere betrokkenen hebben zelf de nodige expertise, die kan bijdragen aan het vormgeven van een oplossing. Het besluitvormingsproces verandert daardoor. Het gaat nu meer om het vooraf vastleggen van de spelregels en het organiseren van overleg. Communicatie is hierbij een sleutelwoord, zowel tussen gemeente en betrokkenen als tussen college en gemeenteraad
Verbonden partijen
De gemeente Tiel neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Samenwerken is nooit een doel op zich, maar altijd een middel.
De krachten bundelen kan een manier zijn om efficiënter te werken, zoals het geval is binnen de BSR, het Regionaal Archief en BWB. Het kan ook het gevolg zijn van de keuze om als gemeente de regie te houden, maar de uitvoering over te laten aan een specialist, zoals het geval is bij het Beheer Openbare Ruimte en de ODR. Een derde vorm betreft samenwerking op onderwerpen die vanwege hun grensoverschrijdend karakter het beste regionaal kunnen worden opgepakt, zoals de arbeidsparticipatie via Werkzaak Rivierenland en regionale economische ontwikkeling via Regio Rivierenland.
Er zijn door de gemeenteraad spelregels opgesteld hoe te sturen op deze samenwerkingsvormen. Met het toepassen van deze spelregels, zoals opgenomen in het rapport Sturen of gestuurd worden, gaan we ervaring opdoen.

Speerpunten

Verbonden Partijen

Wat gaat dat kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

RekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
Lasten5.5573.4553.4773.2873.1343.185
Baten824601529351237237
Resultaat voor bestemming4.7342.8542.9472.9362.8982.948
Mutaties reserves
Toevoegingen6700000
Onttrekkingen30900000
Resultaat na bestemming4.4912.8542.9472.9362.8982.948

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

TaakveldRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
bedragen × € 1.000201620172018201920202021
0.1Bestuur3.7282.3142.4072.2522.2522.252
0.2Burgerzaken1.444983958925772823
0.10Mutaties reserves6700000
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie3508987858585
6.1Samenkracht en burgerparticipatie367025252525
Totaal lasten5.6243.4553.4773.2873.1343.185
0.1Bestuur000000
0.2Burgerzaken824601529351237237
0.10Mutaties reserves30900000
5.7Openbaar groen en (openlucht) recreatie000000
6.1Samenkracht en burgerparticipatie000000
Totaal baten1.133601529351237237
Totaal taakvelden4.4912.8542.9472.9362.8982.948

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 93 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Lagere opbrengst leges bevolking

N

39

Hogere accountantskosten

N

21

Hogere afdracht APPA premies college

N

40

Incidentele budgetten 2017 (Jaarthema raad / burgerparticipatie)

V

90

Hogere doorberekende loonkosten door indexering

N

50

Motie burgerparticipatie

N

25

Afscheid oude en inwerken nieuwe raad

N

25

Korting materiële budgetten

V

10

Overige verschillen

V

7

Totaal

N

93

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten 2018

jaarlasten 2019

jaarlasten 2020

jaarlasten 2021

Structureel budget burgerparticipatie

25

25

25

25

Verrekeningen met reserves?

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve wijkgericht werken

210.000

210.000