Inleiding

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2018 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak. Lokale heffingen bestaan uit belastingen en rechten (retributies), die volgens de Gemeentewet worden aangemerkt als gemeentelijke belastingen.
De gemeente Tiel heft de volgende belastingen:

 • onroerende-zaakbelastingen*
 • hondenbelasting*
 • parkeerbelastingen
 • precariobelasting
 • reclamebelasting*
 • rioolheffing*
 • toeristenbelasting

De heffingen, gemerkt met een * worden verzorgd door de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Tevens verzorgt BSR de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

De volgende retributies (rechten) worden in Tiel geheven:

 • Haven-, kade- en liggelden (Scheepvaartrechten)
 • Leges
 • Lijkbezorgingsrechten
 • Marktgelden

Het gemeentelijke belastinggebied is wettelijk begrensd; alleen de in de Gemeentewet (art. 219) opgesomde heffingen mogen worden opgelegd. In dit artikel wordt tevens geregeld, dat de gemeente vrij is in het hanteren van heffingsmaatstaven, met dien verstande dat het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van inkomen, winst of vermogen.

Ten aanzien van de rechten is bepaald dat hierop geen winst mag worden behaald. Dit wordt berekend op begrotingsbasis: de geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden.
In deze paragraaf moeten we ook vastleggen hoe we de kostendekkende tarieven onderbouwen. Omdat we de kosten van overhead niet meer rechtstreeks toerekenen aan de programma's worden de kosten van bijvoorbeeld bouwvergunningen en riolering lager. Dit zou betekenen dat de tarieven ook omlaag zouden moeten; er mag immers geen winst worden gemaakt op deze taken. Dit kan voorkomen worden door vast te leggen dat in de tarieven ook een component overheadkosten mag worden opgenomen. De wijze waarop deze berekend worden moet worden vastgelegd in een raadsbesluit.
Op dit moment kunnen we nog niet aan dit voorschrift voldoen. Dit najaar leggen we een nieuwe financiële verordening aan u voor waarin ook dit onderdeel is opgenomen. Vervolgens zullen nieuwe berekeningen moeten worden gemaakt ten behoeve van de onderbouwing van de kostendekkende tarieven.

Selecteer een onderwerp