Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre we in staat zijn om tegenvallers op te vangen.
We werken met de methode van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Centraal in de aanpak staat het risicobewustzijn. Het gaat niet zozeer om het vermijden en/of ontkennen van risico's, maar juist om het bewust nemen van verantwoorde risico's.

Eerst geven we een toelichting op het beschikbare weerstandsvermogen. Daarna maken we een berekening van de weerstandsratio. Daarnaast nemen we in deze paragraaf een aantal financiële kengetallen op, waardoor we u nog meer inzicht kunnen geven in onze financiële positie.

We sluiten af met een conclusie en tot slot geven we een top 10 van het gemeentebrede risicoprofiel.
In de commissie Beleidscyclus is afgesproken dat we het onderscheid tussen de risico's die verbonden zijn aan de grondexploitatie en de overige risico's loslaten. Hierdoor presenteren we ook nog maar één top tien voor de risico's, waarbij we in bepaalde gevallen, waarbij sprake is van een onderhandelingspositie, volstaan met een globale tekst.

Selecteer een onderwerp