Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten 2016-2021

In de bijlage Financiële overzichten van deze begroting is een volledig overzicht opgenomen van de baten en lasten in de jaarrekening 2016, de gewijzigde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 op programmaniveau. In eerste instantie zijn de cijfers vermeld exclusief verrekeningen met reserves en vervolgens inclusief deze verrekeningen. In dezelfde bijlage hebben we een overzicht 2016-2021 opgenomen op het niveau van de taakvelden, die m.i.v. deze begroting verplicht voorgeschreven zijn.

Overzicht nieuwe uitgaven 2018-2021

Conform de door u op 29 juni besproken Perspectievennota stellen wij u de volgende nieuwe uitgaven 2018-2021 voor. Hierin zijn ook meegenomen de nieuwe uitgaven waarvan u via moties heeft gevraagd deze op te nemen indien daarvoor de middelen kunnen worden gevonden.
De nieuwe uitgaven in onderstaande tabel waren nog niet eerder verwerkt in de begroting.

bedragen x € 1.000

investering

jaarlasten

progr.

2018

2019

2020

2021

Opslag camerabeelden

1

9

9

9

9

Voortzetting Zohra

1

32

Schuldhulpverlening (binnen budgetten sociaal domein)

2

300

275

217

217

Groot onderhoud sportpark Drumpt

3

76

4

4

4

Vervanging kademuur Veerweg

4

25

2

2

2

Regionaal investeringsfonds

5

125

Vervanging vlonder Hoogeindsestraat door plantvak

6

50

4

4

4

Vervanging onderdelen brandblusinstallatie Medel

6

7

Consequenties wettelijk verbod op gebruik van gif in plantsoenen

6

44

44

44

44

Wijkregisseurs

6

47

47

Burgerparticipatie

8

25

25

25

25

Totaal nieuwe uitgaven

589

410

305

305

Bij de programma's is een overzicht van de nieuwe uitgaven per programma opgenomen.
De hieronder vermelde investeringen zijn al in eerdere begrotingen opgenomen en zullen niet voor 2018 worden afgerond. Een aantal daarvan is doorgeschoven naar latere jaren.

bedragen x € 1.000

investering

jaarlasten

progr.

2018

2019

2020

2021

Renovatie sportvoorziening atletiek

3

85

7

7

7

Vervangingen Agnietenhof >€ 50.000
Regelaars trekkenwand

3

145

20

20

20

Transitieplan Waalkade/kademuur (t.l.v. reserve parkeren)

4

2.000

Fluvia Tiel

5

2.500

150

150

148

Burense Poort

5

1.980

172

169

166

Brede School Kokkenhof Wadenoijen

7

585

31

31

30

Vernieuwbouw Lingecollege*

7

17.025

875

875

875

875

Totaal

875

1.255

1.252

1.246

* Zolang er nog geen kapitaallasten zijn storten we de berekende jaarlast in een reserve om de jaarlasten in komende jaren te beperken.
Uitgangspunten van de begroting 2018-2021
In deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Deze begroting is opgesteld conform de vernieuwde voorschriften uit het 'Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten' (BBV) van 5 maart 2016 en de daarna gepubliceerde aanvullingen hierop van de commissie BBV.
 2. De begroting gaat uit van vastgesteld beleid. Daarnaast is rekening gehouden met de in de Perspectievennota 2017 opgenomen nieuwe uitgaven vanaf 2017-2020. Nieuwe uitgaven waarover moties zijn ingediend verwerken we de 1e begrotingswijziging.
 3. Rekening is gehouden met de gevolgen van het BTW-compensatiefonds. Dit betekent dat de meeste budgetten geraamd zijn exclusief BTW, met uitzondering van de budgetten waarvoor de BTW niet wordt gecompenseerd.
 4. Uitgangspunt is het prijspeil per 1 januari 2018. In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met prijsstijgingen.
 5. De prijsstijging ten opzichte van de begroting 2016 is geraamd op 1%. Deze raming is gebaseerd op de verwachting voor de netto materiële overheidsconsumptie zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2016.
 6. Bij de raming van de salarissen is als basis genomen de laatst overeengekomen CAO voor gemeenteambtenaren, die loopt tot 1 januari 2019.
 7. Daarnaast is rekening gehouden met de toekenning van normale salarisperiodieken. Voor het meerjarenperspectief is hiervoor een stijging van de loonsom met 0,5% per jaar meegenomen.
 8. Afschrijvingslasten over investeringen worden berekend op basis van de herziene nota Waarderen en afschrijven zoals vastgesteld op 26 juni 2013.
 9. Voor bestaande en nieuwe investeringen en voor toevoeging van rente aan reserves wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5%. Aan reserves wordt geen rente toegevoegd, tenzij dit nodig is om kapitaallasten te dekken.
 10. De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2017. Bij taakmutaties die leiden tot een aanpassing van de algemene uitkering wordt als volgt gehandeld:
  1. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor nieuwe taken of uitbreiding van een bestaande taak (inclusief de overheveling van een doeluitkering naar het gemeentefonds) worden in principe geoormerkt.
  2. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor stimulering van beleid lopen mee in de afweging rond nieuw beleid bij de begroting.

Verschillenverklaring

Hieronder volgt een analyse op hoofdlijnen van de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2017.
De (gewijzigde) begroting 2017 kent een saldo van € 628.000 negatief (stand 1e voortgangsrapportage), de begroting 2018 een overschot van € 744.000. Het verschil van € 1.372.000 wordt als volgt verklaard.
Op programmaniveau is een uitgebreidere verklaring opgenomen.

bedragen x € 1.000

Salarisstijging a.g.v. CAO en sociale lasten

N

600

Gevolgen prijsstijgingen

N

400

Overheveling taken naar BWB

V

360

Gemeenschappelijke regelingen

N

904

Algemene uitkering (excl. sociaal domein)

V

2.643

Belastingopbrengsten

V

624

Jaarlasten verbouwing Lingecollege

N

875

In deze begroting verwerkte mutaties zoals aangegeven in financiële beschouwingen

N

165

Nieuwe uitgaven Perspectievennota (incl. moties)

N

289

Maatregelen sluitend maken meerjarenbegroting 2018-2021

V

1.171

Diversen

N

193

Totaal

V

1.372

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
De meeste ramingen in de exploitatiebegroting hebben een structureel karakter. Hierop bestaan enkele uitzonderingen.
In deze begroting zijn de volgende niet-structurele lasten en baten opgenomen:

2018

2019

2020

2021

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1

Voorbereiding omgevingswet

15

Voortzetting Zohra

32

Programma 2

Verlaging budget minimabeleid t.g.v. schoolzwemmen

-49

-25

Wijkregisseurs

47

47

Programma 3

Exploitatiesubsidie bibliotheek

38

Programma 4

Personeel voetveer

25

Programma 5

Subsidie Gelderse Streken

12

12

Programma 7

Verkoop schoolwoningen en gymzaal

1.306

Afschrijving ineeens verkochte gebouwen

1.646

Kosten schoolzwemmen gedekt uit minimabeleid

49

25

Programma 8

Afscheid oude en inwerken nieuwe raad

25

Regionaal investeringsfonds

125

Algemene baten en lasten

Organisatie-ontwikkeling

300

300

Storting in/bijdrage uit algemene reserve tbv boekverlies schoolwoningen en gymzaal

170

340

Totaal

2.435

1.946

59

Saldo lasten -/- baten

370

59

Het saldo lasten -/- baten kan worden gecorrigeerd op de uitkomsten van de meerjarenbegroting 2018-2021 om zodoende vast te stellen wat het structurele saldo van de begroting is. Dit structurele saldo wordt door de provincie gebruikt om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht.