Uiteenzetting financiële positie

Investeringen

In onderstaande tabel zijn onze vaste activa opgenomen. Onder activa verstaan we investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu nog tegen een bepaalde waarde op onze balans staan.

bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1-1-2018

Bij:
Investering

Af:
afschrijving / aflossing

Boekwaarde
per 31-12-2018

Financiële vaste activa

10.715

534

10.181

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

129.553

15.464

5.846

139.171

Totaal

140.268

15.464

6.380

149.352

Leningen

De volgende tabel bevat onze opgenomen geldleningen. Hierbij is inbegrepen een lening van 32 miljoen die in het 3e kwartaal van 2017 is/wordt afgesloten.

bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1-1-2018

Af:
Aflossing

Bij:
op te nemen

Boekwaarde per
31-12-2017

Rente

Opgenomen geldleningen ten behoeve van woningcorporaties

8.647

293

8.353

272

Overige opgenomen geldleningen

97.785

5.568

92.217

1.785

Totaal opgenomen geldleningen

106.432

5.861

100.570

2.057

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen

In de programma's is aangegeven hoe de stand en het verloop van de afzonderlijke reserves is. In de volgende tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen.
Voor de stand per 1 januari 2018 is uitgegaan van de begroting 2017 inclusief de vastgestelde wijzigingen t/m juni 2017. Voor de vermeerderingen en verminderingen zijn de cijfers van deze begroting 2018 aangehouden.

bedragen x € 1.000

Saldo per
1-1-2018

Vermeerderingen conform begroting

Verminderingen conform begroting

Saldo per
31-12-2018

Algemene weerstandsreserve

8.977

170

340

8.807

Bestemmingsreserves

24.092

4.018

2.550

25.560

Voorzieningen

10.797

630

0

11.427

Totaal

43.866

4.818

2.890

45.794

In de begroting zijn de volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves geraamd:

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Toelichting

Diverse reserves ter dekking van kapitaallasten

181.084

624.172

toevoeging rente, onttrekking kapitaallasten, jaarlijks aflopend

Onderhoud binnensportaccommodaties

506.738

Onderhoud cultuurcluster

54.375

Collectie Museum

5.040

Onderhoud Museum

19.195

Vervangingsinvesteringen Agnietenhof

135.966

t.b.v. vervangingen < € 50.000

Onderhoud Agnietenhof

43.183

Vervangingsinvesteringen Zinder

39.000

37.080

Onderhoud strategische eigendommen

25.000

Verrijkingsmaatregelen

21.576

Automatisering

727.207

499.887

onttrekking wisselt per jaar

MMP diensten en middelen

118.891

Totaal

1.830.679

1.207.715

De meerjarenraming van het verloop van de reserves is als volgt:

bedragen x € 1.000

Saldo per
31-12-2018

Saldo per
31-12-2019

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Algemene weerstandsreserve

8.807.250

8.807.250

8.807.250

8.807.250

Bestemmingsreserves

25.560.004

27.357.963

29.534.649

31.435.243

Totaal

34.367.254

36.165.213

38.341.899

40.242.493

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat voor veel bestemmingsreserves geen planning beschikbaar is voor de besteding van de middelen. De bestemming is dan wel vastgelegd, maar nog niet bekend is wanneer deze besteding zal plaatsvinden. In werkelijkheid zullen de bestemmingsreserves dan ook lager uitvallen dan in bovenstaande meerjarenraming.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn enkele kerngegevens van onze gemeente opgenomen. Dit zijn tevens de belangrijkste factoren voor de berekening van de algemene uitkering.

Omschrijving

Eenheid

Werkelijk
2016

Begroot 2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot 2020

Begroot 2021

WOZ-waarde woningen

€ 1 miljoen

3.286

3.356

3.488

3.501

3.515

3.522

WOZ-waarde niet-woningen

€ 1 miljoen

1.005

1.034

1.044

1.044

1.044

1.044

Inwoners

Personen

41.510

41.488

41.541

41.603

41.632

41.670

Jongeren (< 20 jaar)

Personen

9.942

9.820

9.706

9.591

9.477

9.362

Ouderen (> 64 jaar)

Personen

6.817

7.016

7.241

7.466

7.690

7.915

Huishoudens met laag inkomen

Huishoudens

5.600

5.597

5.604

5.613

5.616

5.622

Bijstandsontvangers

Personen

1.239

1.309

1.350

1.374

1.381

1.373

Uitkeringsontvangers

Personen

3.738

3.739

3.826

3.893

3.938

3.963

Minderheden

Personen

5.160

5.250

5.282

5.345

5.408

5.502

Leerlingen (V)SO

Personen

718

709

701

693

684

676

Leerlingen VO

Personen

3.002

2.965

2.931

2.896

2.861

2.827

Oppervlakte land

Hectaren

3.287

3.287

3.287

3.287

3.287

3.287

Oppervlak bebouwing

Hectaren

298

298

298

298

298

298

Historische kern

Hectaren

14

14

14

14

14

14

Woonruimten

Woonruimten

17.822

18.037

18.100

18.174

18.209

18.254

Bodemfactor

Vermenigvul-digingsfactor

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Bedrijven

Vestigingen KvK

3.780

3.780

3.780

3.780

3.780

3.780