Financiële overzichten

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2016

begroot 2017

begroot 2018

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1

Veiligheid

6.345

708

5.637

5.529

971

4.559

5.680

1.007

4.673

2

Sociaal domein

64.291

22.682

41.608

62.287

22.787

39.500

60.575

20.027

40.548

3

Vitale en aantrekkelijke stad

11.451

3.656

7.795

10.170

3.170

7.000

10.409

3.052

7.358

4

Mobiliteit

2.390

2.039

350

2.469

2.479

-10

3.210

2.632

578

5

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

11.667

7.922

3.744

4.037

1.626

2.411

3.456

1.736

1.720

6

Openbare ruimte

11.305

5.203

6.102

7.957

4.161

3.797

7.936

4.499

3.437

7

Onderwijs

8.819

2.911

5.908

7.857

2.962

4.895

8.856

4.180

4.677

8

Inwoners en bestuur

5.557

824

4.734

3.455

601

2.854

3.477

529

2.947

Algemene baten en lasten

9.163

82.570

-73.407

13.075

77.900

-64.824

15.478

82.665

-67.186

totaal exclusief reserves

130.988

128.516

2.471

116.836

116.655

181

119.078

120.327

-1.249

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2016

begroot 2017

begroot 2018

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Veiligheid

18

28

-11

2

25

-23

1

24

-23

Sociaal domein

0

1.481

-1.481

0

0

0

0

0

0

Vitale en aantrekkelijke stad

678

916

-238

257

465

-208

851

257

595

Mobiliteit

899

176

723

744

282

462

1.150

1.023

127

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

218

169

48

298

45

253

66

340

-274

Openbare ruimte

282

1.951

-1.670

0

0

0

0

0

0

Onderwijs

174

50

125

124

273

-150

981

36

945

Inwoners en bestuur

67

309

-243

0

0

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

3.794

3.519

275

1.345

1.859

-515

1.088

1.210

-121

totaal mutatie reserves

6.128

8.600

-2.471

2.769

2.950

-181

4.138

2.890

1.249

totaal van de programma's

137.116

137.116

0

119.604

119.604

0

123.216

123.216

0

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2019

begroot 2020

begroot 2021

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1

Veiligheid

5.612

1.007

4.605

5.628

1.007

4.621

5.603

1.007

4.596

2

Sociaal domein

61.257

20.254

41.003

61.447

20.258

41.190

61.141

19.834

41.306

3

Vitale en aantrekkelijke stad

10.366

3.051

7.315

10.327

3.051

7.276

10.347

3.051

7.295

4

Mobiliteit

3.208

2.686

522

3.168

2.789

379

3.159

2.789

370

5

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

3.567

1.734

1.833

3.542

1.734

1.808

3.521

1.734

1.787

6

Openbare ruimte

8.573

4.499

4.074

8.395

4.499

3.895

8.391

4.499

3.892

7

Onderwijs

7.216

2.880

4.336

7.341

2.880

4.461

7.606

2.880

4.726

8

Inwoners en bestuur

3.287

351

2.936

3.134

237

2.898

3.185

237

2.948

Algemene baten en lasten

14.474

82.844

-68.370

14.225

82.874

-68.650

14.190

82.953

-68.763

totaal exclusief reserves

117.559

119.305

-1.746

117.207

119.329

-2.122

117.143

118.984

-1.841

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2019

begroot 2020

begroot 2021

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1

Veiligheid

1

23

-23

0

23

-23

0

0

0

2

Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Vitale en aantrekkelijke stad

850

276

574

849

273

576

847

269

578

4

Mobiliteit

1.203

1.056

147

1.307

1.019

289

1.307

1.015

292

5

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

62

340

-278

59

340

-281

55

340

-285

6

Openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Onderwijs

1.012

46

966

833

44

789

504

32

472

8

Inwoners en bestuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

860

501

359

861

89

772

863

78

785

totaal mutaties reserves

3.989

2.243

1.746

3.909

1.787

2.122

3.576

1.734

1.841

totaal van de programma's

121.548

121.548

0

121.116

121.116

0

120.718

120.718

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2016

begroot
2017

begroot
2018

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

3.728

0

3.728

2.314

0

2.314

2.407

0

2.407

0.2

Burgerzaken

1.444

824

620

983

601

382

958

529

429

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.205

957

247

899

1.065

-166

830

712

118

0.4

Overhead

5.780

0

5.780

13.919

987

12.932

14.364

1.242

13.122

0.5

Treasury

59

544

-485

-548

516

-1.063

-310

523

-832

0.61

OZB woningen

0

6.263

-6.263

0

3.994

-3.994

0

4.420

-4.420

0.62

OZB niet-woningen

0

1.481

-1.481

0

3.800

-3.800

0

4.183

-4.183

0.63

Parkeerbelasting

0

1.117

-1.117

0

1.809

-1.809

0

1.953

-1.953

0.64

Belastingen overig

726

1.994

-1.268

580

1.982

-1.402

579

1.983

-1.404

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

68.448

-68.448

0

66.277

-66.277

0

69.914

-69.914

0.8

Overige baten en lasten

4.193

3.841

352

-926

343

-1.269

795

400

395

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

37

0

37

50

0

50

50

0

50

0.10

Mutaties reserves

6.128

8.600

-2.471

2.769

2.950

-181

4.138

2.890

1.249

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1.632

0

-1.632

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.309

0

2.309

2.315

0

2.315

2.396

0

2.396

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.574

331

1.244

1.409

404

1.004

1.361

408

953

2.1

Verkeer en vervoer

6.780

1.164

5.616

3.997

196

3.801

3.798

198

3.600

2.2

Parkeren

1.275

630

644

1.491

386

1.105

2.229

393

1.836

2.4

Economische havens en waterwegen

53

124

-72

57

124

-67

56

125

-69

2.5

Openbaar vervoer

430

252

179

388

275

113

310

278

32

3.1

Economische ontwikkeling

642

0

642

749

0

749

626

0

626

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

54

0

54

45

0

45

23

0

23

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

138

26

112

86

38

48

53

38

15

3.4

Economische promotie

224

106

118

253

110

143

253

654

-401

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

3

0

3

7

0

7

4.2

Onderwijshuisvesting

4.512

220

4.292

3.457

164

3.294

4.518

1.445

3.073

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.196

2.672

1.524

4.275

2.780

1.495

4.159

2.716

1.443

5.1

Sportbeleid en activering

845

0

845

775

13

762

763

0

763

5.2

Sportaccommodaties

2.095

353

1.742

1.589

355

1.234

1.039

365

674

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.011

3.119

2.892

5.532

2.690

2.842

6.616

2.574

4.042

5.4

Musea

957

58

900

880

66

815

809

66

743

5.5

Cultureel erfgoed

291

7

283

182

0

182

164

0

164

5.6

Media

830

16

813

872

16

856

651

16

634

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.337

278

3.059

2.650

185

2.465

2.716

185

2.531

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.150

1.239

2.911

3.016

463

2.553

3.025

370

2.654

6.2

Wijkteams

1.940

6

1.934

2.161

5

2.155

2.022

13

2.009

6.3

Inkomensregelingen

26.264

17.682

8.582

27.752

21.173

6.579

25.311

18.840

6.471

6.4

Begeleide participatie

9.148

2.289

6.859

9.045

0

9.045

8.566

0

8.566

6.5

Arbeidsparticipatie

2.466

296

2.169

2.547

410

2.138

2.432

0

2.432

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.952

10

5.941

5.726

4

5.722

6.969

4

6.965

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.775

762

1.013

2.122

719

1.403

1.955

788

1.168

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.356

366

8.991

6.242

0

6.242

8.171

0

8.171

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

216

31

185

283

31

252

221

32

190

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.498

20

1.478

2.058

0

2.058

342

0

342

7.1

Volksgezondheid

1.672

1

1.671

1.525

0

1.525

1.758

0

1.758

7.2

Riolering

2.451

3.661

-1.210

2.160

3.593

-1.433

2.349

3.928

-1.579

7.3

Afval

77

0

77

0

0

0

26

0

26

7.4

Milieubeheer

1.479

20

1.460

1.184

6

1.178

1.159

6

1.153

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

409

252

157

351

225

125

363

228

135

8.1

Ruimtelijke Ordening

688

12

676

854

0

854

820

10

810

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

6.469

5.728

741

280

0

280

153

20

133

8.3

Wonen en bouwen

2.879

1.313

1.566

1.253

850

403

1.215

769

446

totaal saldo taakvelden

137.109

137.109

0

119.604

119.604

0

123.216

123.216

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

begroot 2019

begroot 2020

begroot 2021

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.252

0

2.252

2.252

0

2.252

2.252

0

2.252

0.2

Burgerzaken

925

351

574

772

237

536

823

237

586

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

824

710

114

824

710

114

821

710

111

0.4

Overhead

13.812

1.226

12.586

13.394

1.226

12.168

13.376

1.226

12.150

0.5

Treasury

-502

510

-1.013

-560

498

-1.058

-702

485

-1.187

0.61

OZB woningen

0

4.439

-4.439

0

4.448

-4.448

0

4.459

-4.459

0.62

OZB niet-woningen

0

4.183

-4.183

0

4.183

-4.183

0

4.183

-4.183

0.63

Parkeerbelasting

0

2.006

-2.006

0

2.110

-2.110

0

2.110

-2.110

0.64

Belastingen overig

578

1.983

-1.405

578

1.983

-1.405

578

1.983

-1.405

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

70.103

-70.103

0

70.137

-70.137

0

70.217

-70.217

0.8

Overige baten en lasten

536

400

136

763

400

363

888

400

488

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

50

0

50

50

0

50

50

0

50

0.10

Mutaties reserves

3.989

2.243

1.746

3.909

1.787

2.122

3.576

1.734

1.841

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.402

0

2.402

2.408

0

2.408

2.414

0

2.414

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.306

408

898

1.316

408

908

1.308

408

900

2.1

Verkeer en vervoer

4.356

198

4.158

4.352

198

4.154

4.348

198

4.150

2.2

Parkeren

2.262

393

1.869

2.224

393

1.832

2.221

393

1.828

2.4

Economische havens en waterwegen

56

125

-70

55

125

-70

55

125

-70

2.5

Openbaar vervoer

278

278

1

278

278

0

274

278

-4

3.1

Economische ontwikkeling

623

0

623

623

0

623

623

0

623

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

23

0

23

23

0

23

23

0

23

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

53

38

15

53

38

15

53

38

15

3.4

Economische promotie

253

654

-401

241

654

-413

241

654

-413

4.1

Openbaar basisonderwijs

7

0

7

7

0

7

7

0

7

4.2

Onderwijshuisvesting

2.897

145

2.752

3.022

145

2.877

3.287

145

3.142

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.138

2.716

1.422

4.139

2.716

1.424

4.139

2.716

1.424

5.1

Sportbeleid en activering

763

0

763

763

0

763

763

0

763

5.2

Sportaccommodaties

1.031

365

666

1.002

365

637

974

365

609

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.627

2.574

4.054

6.618

2.574

4.044

6.665

2.574

4.092

5.4

Musea

805

66

739

805

66

738

804

66

738

5.5

Cultureel erfgoed

163

0

163

163

0

163

148

0

148

5.6

Media

613

16

596

613

16

596

613

16

596

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.817

185

2.632

2.641

185

2.456

2.640

185

2.455

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

16.820

370

16.450

16.866

370

16.496

16.909

370

16.538

6.2

Wijkteams

915

13

901

915

13

901

915

13

901

6.3

Inkomensregelingen

25.420

19.066

6.354

25.389

19.070

6.319

24.785

18.647

6.139

6.4

Begeleide participatie

8.621

0

8.621

8.702

0

8.702

8.785

0

8.785

6.5

Arbeidsparticipatie

2.784

0

2.784

2.853

0

2.853

3.024

0

3.024

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.373

4

3.369

3.399

4

3.395

3.399

4

3.395

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.225

788

437

1.225

788

437

1.225

788

437

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

29

0

29

29

0

29

29

0

29

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

221

32

190

221

32

190

221

32

190

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

327

0

327

327

0

327

327

0

327

7.1

Volksgezondheid

1.719

0

1.719

1.719

0

1.719

1.719

0

1.719

7.2

Riolering

2.318

3.928

-1.610

2.318

3.928

-1.610

2.318

3.928

-1.610

7.3

Afval

26

0

26

26

0

26

26

0

26

7.4

Milieubeheer

1.158

6

1.152

1.157

6

1.151

1.134

6

1.128

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

363

228

135

363

228

135

362

228

135

8.1

Ruimtelijke Ordening

817

10

807

817

10

807

817

10

807

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

314

20

294

312

20

292

310

20

290

8.3

Wonen en bouwen

1.160

769

391

1.150

769

381

1.150

769

381

totaal saldo taakvelden

121.548

121.548

0

121.116

121.116

0

120.718

120.718

0