Lijst met afkortingen

Lijst van afkortingen
AB Algemeen Bestuur
APV Algemene Plaatselijke Verordening
ASV Algemene Subsidieverordening
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BDU Brede Doeluitkering
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BGP Bruto Gemeentelijk Product
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOR Beheer Openbare Ruimte
BRP Basis Registratie Personen
BSR Belasting Samenwerking Rivierenland
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BVH Basisvoorziening Handhaving
BWB Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
BZK Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming
CMK Cultuureducatie met Kwaliteit
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPOB Christelijk Primair Onderwijs Betuwe
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water en Wegbouw
DB Dagelijks Bestuur
dBos de bibliotheek op school
DLG Dienst Landelijk Gebied
DOR Digitaal Opkoop Register
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO DienstVerleningsOvereenkomst
ECB Europese Centrale Bank
ECT Eerstelijns Centrum Tiel
EFW Expeditie Flexibel Werken
EMU Economisch Monitaire Unie
ESF Europees Sociaal Fonds
EZ Ministerie van Economische Zaken
Fido Wet Financiering Decentrale Overheden
FMI Functiemengingsindex
GBA Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GEA Gelders Energie Akkoord
GIDS Gezond in de Stad
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRIM Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel
GRP Gemeentelijk Riolerings Plan
GSO Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid
HIC High Impact Crimes
HRM Human Resourses Management
HvT Hart van Tiel
IAU Incidentele Aanvullende Uitkering
IBA Individuele Behandeling van Afvalwater
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
IKC Integraal Kindcentrum
IM Informatiemanagement
JOP Jongeren Ontmoetings Plaats
JPN Jeugd Preventie Netwerk
JVS Jeugdvolgsysteem leerplicht
KvK Kamer van Koophande
MAU Meerjarig Aanvullende Uitkering
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJP Meerjarenprogramma
MMP
MO Maatschappelijke Opvang
MOP Meerjaren Onderhoudsprogramma
MTO Medewekers Tevredenheids Onderzoek
NME Natuur- en milieu-educatie
NNGB Nederlands Norm Gezond Bewegen
NWD Netwerkdirectie
OCT Ondernemerscorporatie Tiel
OCW Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
ODR Omgevingsdienst Rivierenland
OGGZ/MO Openbare Geestelijke Gezondheidszorg/Maatschappelijke Opvang
OGS Opdrachtgestuurde Samenwerking
OKE wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OPOR Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
OZB Onroerend Zaakbelasting
P&O Personeel en Organisatie
PGB Persoonsgebonden budget
PO Primair Onderwijs
POA Platform Onderwijs Arbeidsmarkt
Pro Praktijkonderwijs
PSO Prestatieladder Sociaal Ondernemen
PWE Provinciale Werkgelegenheids Enquete
RAR Regionaal Archief Rivierenland
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RBT Regionaal Bureau Toerisme
RIE RisicoInventarisatie en Evaluatie
RIF Regionaal Investeringsfonds
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters
ROC Rivor Regionaal Opleidingscentrum Regio Rivierenland
ROCOV Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer
SO Speciaal Onderwijs
STMR Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TSOb Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIRR Verwijs Index Risicojeugd Rivierenland
VGD Vraaggerichte Dienstverlening
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO / NCW Verbond Nederlandse Ondernemingen/Nederlands Christelijke Werkgeversbond
VO Voortgezet Onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRGZ Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV Voortijdig School Verlaters
VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VVE Voor- en vroegschoolse-educatie
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WKPB Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken
WLP Westluidense Poort
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ Waardering Onroerende Zaken
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WVO Winkelvloer Oppervlakte
Wwb Wet Werk en Bijstand
ZAT Zorg- en Adviesteam